REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PROTEONZDROWIE.PL  
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 766 194,50 zł (opłaconym w całości), (dalej zwana jako Proteon) za pośrednictwem strony internetowej: proteonzdrowie.pl (zwanej dalej Stroną Internetową albo Sklepem).
 2. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczą konsumentów w zakresie wyraźnie wskazanym w Regulaminie.
 3. Kupujący może kontaktować się z Proteon w sposób opisany w Regulaminie, tj: tel.: 506 805 710; mail: zdrowie@proteonpharma.com; adres pocztowy: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, jego elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Sklepu, domeny internetowej Sklepu, stanowią wyłączną własność Proteon i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
 3. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Proteon lub innych użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop.
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej w laptopie bądź komputerze użytkownik powinien dysponować jedną z przeglądarek. Niepoprawne działanie Serwisu wynikające z używanej przeglądarki lub problemów wynikających z innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika nie jest powodem do reklamacji.
 6. Klient powinien korzystać z oprogramowania zabezpieczającego urządzenie przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich.
 7. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies. W celu korzystania z określonych usług może być konieczna instalacja określonych aplikacji, a także zastosowanie określonych urządzeń, udostępnianych przez Sklep.
 8. Zasady wykorzystywania plików cookies w ramach Sklepu określa Polityka Prywatności, która dostępna jest: na stronie https://proteonzdrowie.pl/
 9. Proteon dołoży wszelkich starań, aby Sklep działał w sposób ciągły. Proteon zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Sklepu lub jego elementów. Proteon uprzedza, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Proteon, Proteon będzie informował Klientów poprzez dostępne środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Sklep jest umieszczony. O przerwach technicznych nieplanowanych przez Proteon, Proteon powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

§ 3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny podanej przy tytule towaru.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Proteon. Zamówienia, w których dane Kupującego będą nieprawdziwe lub niepełne, nie będą realizowane.
 3. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Kupujący składając zamówienie akceptuje warunki realizacji zamówienia  przedstawione w ofercie, jak również potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§ 4. CENA TOWARU

 1. Cena jest wyrażona w polskich złotych.
 2. Każdy towar opatrzony jest ceną brutto.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 5. Proteon zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§ 5. ZASADY WYSYŁKI

 1. Towar może zostać dostarczony za pośrednictwem:
 • InPost – kurier (opłata 12,50 zł, czas realizacji zazwyczaj nie jest dłuższy niż 2 dni robocze);
 • InPost – paczkomat (opłata 11,00 zł, czas realizacji zazwyczaj nie jest dłuższy niż 2 dni robocze);
 1. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Wyboru sposobu dostawy należy dokonać podczas składania zamówienia.

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI

Proteon oferuje formy płatności realizowane poprzez system Przelewy24 w momencie złożenia zamówienia;

 1. kartą kredytową/debetową (Visa, MasterCard);
 2. szybkim przelewem bankowym;
 3. blikiem.

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Proteon;
 2. Wysyłka zamówienia następuje:

  a/ Przy zamówieniach złożonych do godz. 12.00 – w dniu złożenia zamówienia.
  b/Przy zamówienia złożonych po godz. 12.00 – w kolejnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.
  c/ Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

 3. Proteon realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem InPost (na adres wskazany w zamówieniu).
 4. Proteon nie realizuje wysyłki poza granicę Polski.
 5. Proteon nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 6. Proteon wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Proteon jest zobowiązany do dostarczeniu towaru bez wad.

§ 8. REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy, jak również z zastrzeżeniem art. 38 pkt 5) ustawy, tj. prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stąd w przypadku otwarcia opakowania towarów nabytych za pośrednictwem Strony Internetowej, ze względów ochrony zdrowia prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Bieg terminu do odstąpienia ustala się zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu i powinien zostać wysłany na adres Proteon (adres pocztowy: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź).
 3. Proteon ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Proteon dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Proteon może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Proteon, Proteon nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar nieodpakowany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Proteon zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Proteon odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Proteon (adres pocztowy: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź).
 10. W przypadku gdy opakowanie przesyłki dostarczonej do Kupującego posiada jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
 11. Składając reklamację zakupionych towarów Kupujący powinien podać dokładny opis wady towaru, okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy na który miałyby zostać ewentualnie przelane środki pieniężne.
 12. Proteon nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Proteon podejmuje wszelkie dostępne działania w celu zapewnienia poprawności działania Strony Internetowej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Kupujących.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Proteon o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Nieprawidłowości powinny być zgłaszane pisemnie na adres Proteon (adres pocztowy: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź).
 3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej. Reklamacja złożona po upływie wskazanego terminu może zostać pozostawiona bez rozpoznania, o czym Proteon niezwłocznie powiadomi Kupującego. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpoznana przez Proteon w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Proteon. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Proteon niezwłocznie poinformuje Kupującego.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna:
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Proeon  informuje, że:
  Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 766 194,50 zł (opłaconym w całości),, e-mail: rodo@proteonpharma.com
 1. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 766 194,50 zł (opłaconym w całości),, e-mail: rodo@proteonpharma.com
  Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu   zostały pozyskane od Kupującego, będącego Pani/Pana pracodawcą w celu wykonania umowy świadczenia usług wsparcia publikacji naukowych lub usługi szkolenia.
 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:
  Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu:

1) realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy, względnie dochodzenia roszczeń;
2) wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np. zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi przez okres realizacji obowiązków oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. podatkowe), jak również okres, w którym Administratorowi przysługują stosowne uprawnienia;
3) uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy.

 1. Prawa:
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
  Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m. in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 000-193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla  dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
 1. Dobrowolność podania danych:
  Podanie danych osobowych w przypadku realizacji obowiązku informacyjnego, na podstaiwe art. 13 ust. 1 RODO, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 1. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
  1) podmiotom przetwarzającym takim jak:
  a) dostawca usług IT w zakresie software;
  b) producent oprogramowania IT;
  c) podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
  d) podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
  e) podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówienia;
  f) podmiot świadczący usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
  g) podmiot prowadzący działalność kurierską – w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień z umowy;
  h) podmiot przewozowy – w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień wynikających z umowy;

  2) innym administratorom, takim jak:
  a) podmiot prowadzący działalność pocztową;
  b) podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zapłaty wynagrodzenia;
  c) podmiot nabywający wierzytelności – w razie niewykonania zobowiązania umownego, np. nie zapłacenia kary umownej;
  d) podmiot współpracujący przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  e) właściwy organ Administracji Skarbowej, właściwy oddział ZUS, NFZ (gdy Administrator w związku z zawarciem umowy jest płatnikiem podatku, płatnikiem składek, ewentualnie także dla potrzeb księgowych/podatkowych).

 2. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  § 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Proteon nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Strony Internetowej.
 2. Proteon nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony Internetowej z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność.
 3. Proteon zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.

§ 12. POZASĄDOWY SPOSÓB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu powinien dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie (np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej) odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 2. Skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Proteon i po wyrażeniu zgody przez Proteon.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 230, poz. 1370 z późn. zm.).
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zamówienia, a Kupujący składając je oświadcza, że zapoznał się z jego brzmieniem i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
 3. Regulamin jest uzgadniany indywidualnie przez Strony, a ewentualne odstępstwa od ich postanowień mogą nastąpić wyłącznie za porozumieniem Stron w formie dokumentowej poprzez zgłoszenie odstępstw od Regulaminu oraz ich akceptację przez Proteon.
 4. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wiążące dla Kupującego są postanowienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2020r.

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem art. 38 pkt 5) ustawy, tj. prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stąd w przypadku otwarcia opakowania towarów nabytych za pośrednictwem Strony Internetowej, ze względów ochrony zdrowia prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 728-257-05-96, o kapitale zakładowym 766 194,50 zł o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), e-mail: bok@proteonpharma.com

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data złożenia zamówienia / zawarcia umowy ( * ) /odbioru ( * ): ………………………………………

– Droga złożenia zamówienia: strona internetowa (nr zamówienia: ……………………….)/fax/scan mailem/ poczta tradycyjna ( * )

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………….……………………………………..

– Adres konsumenta(-ów): ….…………………………………………….…………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………

– Data: ……………………………………………………………………

( * ) Niepotrzebne skreślić.2.   

 

Translate »